Az alábbiakban az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségünknek teszünk eleget:

Az adatkezelőnek és -ha van ilyen- képviselőjének neve: ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

képviseli: Kertész Péter (ügyvezető-igazgató)

Elérhetősége: 6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68. ,

titkar@opusztaszer.hu

Az adatkezelés célja: Az 1997. évi CXL. törvényben (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről) előírt közfeladat ellátásával kapcsolatos adatkezelés, Társasági Szerződésben írt feladatok ellátásával kapcsolatos adatkezelés, egyéb ágazati jogszabályokban meghatározott célokkal kapcsolatos adatkezelés.

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, jogos érdek, érintett hozzájárulása, szerződés teljesítése, közérdekű adatszolgáltatás.

Az érintett adatok tárolásának időtartama: a jogszabály által meghatározott kötelező idő.

érintett adatok: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, telefonszám, e-mail cím, TAJ, adóazonosító, számlaszám, személyi igazolvány száma, állampolgárság, nyelvismeret.

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint természetes személynek az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

  • az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog
  • az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog
  • az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog
  • az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog
  • az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog
  • az EU GDPR 19. cikke szerinti értesítési kötelezettséghez való jog
  • az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog

Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben bármilyen kérés vagy kérdés érkezik az adatkezeléssel kapcsolatban, azt postai úton a 6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68. címre vagy elektronikusan a titkar@opusztaszer.hu címre lehet küldeni.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.